Autor: Monika Jakubska 25 września 2019

 

ÓSMOKLASISTA NA EGZAMINIE W MAJU 2023 R.

 

Informacja dla uczniów i rodziców – egzamin ósmoklasisty w maju 2023 r.

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

 

Pierwszy termin:

 

 • język polski – 23 maja (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 24 maja (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 25 maja (czwartek) – godz. 9:00

 

Drugi termin (przystępują do niego uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie):

 

 • język polski – 12 czerwca  (poniedziałek) – godz. 9:00
 • matematyka – 13 czerwca (wtorek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 14 czerwca (środa) – godz. 9:00

 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronie www.cke.gov.pl

 

Egzamin ósmoklasisty

 

 


 

 

ÓSMOKLASISTA NA EGZAMINIE W MAJU 2022 R.

 

Informacja dla uczniów i ich rodziców

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

 

Pierwszy termin:

 

 • język polski – 24 maja (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 25 maja (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 26 maja (czwartek) – godz. 9:00

 

Drugi termin (przystępują do niego uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie):

 

 • język polski – 13 czerwca  (poniedziałek) – godz. 9:00
 • matematyka – 14 czerwca (wtorek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 15 czerwca (środa) – godz. 9:00

 

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty znajdują się na stronie www.cke.gov.pl

 

Harmonogram, komunikaty i informacje

 

1. Informacja dla uczniów i rodziców – egzamin ósmoklasisty w maju 2022

 

2. Informacja dla uczniów kl. 8 (przed egzaminem)

 

3. WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE E8

 

________________________________________________________________________________

ÓSMOKLASISTA NA EGZAMINIE W MAJU 2021 R.

 

Informacja dla uczniów i ich rodziców

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

 

Pierwszy termin:

 

 • język polski – 25 maja (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 26 maja (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 27 maja (czwartek) – godz. 9:00

 

Drugi termin (przystępują do niego uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie):

 

 • język polski – 16 czerwca  (środa) – godz. 9:00
 • matematyka – 17 czerwca (czwartek) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 18 czerwca (piątek) – godz. 9:00

 

Informacje ogólne – egzamin ósmoklasisty

 

Procedury egzaminu ósmoklasisty 2021

 

Informacja dla uczniów i rodziców – egzamin ósmoklasisty w maju 2021

 

Informacja dla uczniów kl. 8 (przed egzaminem)

 

WYTYCZNE PRZECIWEPIDEMICZNE E8

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————————————————–

 

ÓSMOKLASISTA NA EGZAMINIE W CZERWCU 2020 R.

Informacja dla uczniów i ich rodziców

 

Harmonogram egzaminu ósmoklasisty

Pierwszy termin:

 • język polski – 16 czerwca (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 17 czerwca (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 18 czerwca (czwartek) – godz. 9:00

 

Drugi termin (przystępują do niego uczniowie, którzy z przyczyn losowych nie mogli przystąpić do egzaminu w pierwszym terminie):

 • język polski – 7 lipca  (wtorek) – godz. 9:00
 • matematyka – 8 lipca (środa) – godz. 9:00
 • język obcy nowożytny – 9 lipca (czwartek) – godz. 9:00

 

Wyniki i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu uczniowie otrzymają do 31 lipca2020 r.

 

Plakat informacyjny dla 8 klasisty

Oświadczenie rodziców

Egzamin ósmoklasisty – informacje dla uczniów i rodziców

________________________________________________________________________________

Prosimy o zapoznanie się z procedurą egzaminu przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty w Szkole Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach, które umieszczone są w załączniku

Procedura Egzaminu Ósmoklasisty SP_2019_2020

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY w roku szkolnym 2019/2020

Termin główny:

1. język polski – 21 kwietnia 2020 r. (wtorek) – godz. 9:00
2. matematyka – 22 kwietnia 2020 r. (środa) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 23 kwietnia 2020 r. (czwartek) – godz. 9:00

 

Termin dodatkowy:

1. język polski – 1 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 2 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny –3 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 9:00

 

_____________________________________________________________________________

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SP15

HARMONOGRAM EGZAMINU ÓSMOKLASISTY

Termin główny:

1. język polski – 15 kwietnia 2019 r. (poniedziałek) – godz. 9:00
2. matematyka – 16 kwietnia 2019 r. (wtorek) – godz. 9:00
3. język obcy nowożytny – 17 kwietnia 2019 r. (środa) – godz. 9:00

 

Termin dodatkowy:

1. język polski – 3 czerwca 2019 r. (poniedziałek) – godz. 11:00
2. matematyka – 4 czerwca 2019 r. (wtorek) – godz. 11:00
3. język obcy nowożytny – 5 czerwca 2019 r. (środa) – godz. 11:00

 

Więcej informacji

Informatory

Przykładowe arkusze

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA EGZAMINU ÓSMOKLASISTY W SP15


Egzamin ósmoklasisty obejmuje wiadomości i umiejętności określone ‎w podstawie w odniesieniu do wybranych przedmiotów ‎nauczanych w klasach I–VIII. Po raz pierwszy egzamin zostanie przeprowadzony w roku szkolnym 2018/2019.

Do egzaminu ósmoklasisty przystępują:

 • uczniowie VIII klasy szkoły podstawowej
 • uczniowie szkół artystycznych realizujących kształcenie ogólne w zakresie szkoły podstawowej – w klasie, której zakres nauczania odpowiada klasie VIII szkoły podstawowej
 • słuchacze szkół podstawowych dla dorosłych.

Egzamin ósmoklasisty jest egzaminem obowiązkowym, co oznacza, że każdy uczeń musi do niego przystąpić, aby ukończyć szkołę. Nie jest określony minimalny wynik, jaki uczeń powinien uzyskać, dlatego egzaminu ósmoklasisty nie można nie zdać.

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany w formie pisemnej.

W latach 2019–2021 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z trzech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego.

Ósmoklasista przystępuje do egzaminu z jednego z następujących języków obcych nowożytnych: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego, ukraińskiego lub włoskiego. Uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczy się w szkole w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych.

Od roku 2022 ósmoklasista przystępuje do egzaminu z czterech przedmiotów obowiązkowych, tj.:

 1. języka polskiego
 2. matematyki
 3. języka obcego nowożytnego
 4. jednego przedmiotu do wyboru spośród przedmiotów: biologia, chemia, fizyka, geografia lub historia.

Przebieg egzaminu ósmoklasisty

Egzamin odbywa się w kwietniu. Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie ‎przystąpi do egzaminu w tym terminie, przystępuje do niego w czerwcu.‎

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni:

 1. pierwszego dnia – egzamin z języka polskiego, który trwa 120 minut
 2. drugiego dnia – egzamin z matematyki, który trwa 100 minut
 3. trzeciego dnia – egzamin z języka obcego nowożytnego, a od roku 2022 również egzamin z przedmiotu do wyboru, z których każdy trwa po 90 minut.

Na egzamin uczeń przynosi ze sobą wyłącznie przybory do pisania: pióro lub długopis ‎z czarnym tuszem/atramentem, a w przypadku egzaminu matematyki również linijkę. ‎

Na egzaminie nie można korzystać z kalkulatora oraz słowników. Nie wolno także przynosić ‎i używać żadnych urządzeń telekomunikacyjnych.‎

Zadania na egzaminie ósmoklasisty

W arkuszu egzaminacyjnym ‎z każdego przedmiotu znajdą się zarówno zadania ‎zamknięte (tj. takie, w których uczeń wybiera jedną odpowiedź z kilku podanych), jak i zadania otwarte (tj. takie, w których uczeń samodzielnie formułuje odpowiedź). ‎

Przykładowe zadania wraz z rozwiązaniami można znaleźć w informatorach o egzaminie ósmoklasisty z poszczególnych przedmiotów.

Wyniki i zaświadczenia

W dniu zakończenia roku szkolnego każdy uczeń otrzyma zaświadczenie o szczegółowych ‎wynikach egzaminu ósmoklasisty. Na zaświadczeniu podany będzie wynik procentowy oraz wynik na skali ‎centylowej dla egzaminu z każdego przedmiotu.

Wynik procentowy to odsetek punktów (zaokrąglony do liczby całkowitej), które uczeń ‎zdobył za zadania z danego przedmiotu. ‎

Wynik centylowy to odsetek liczby ósmoklasistów (zaokrąglony do liczby całkowitej), którzy ‎uzyskali z egzaminu z danego przedmiotu wynik taki sam lub niższy niż zdający. ‎

Na przykład uczeń, który z języka polskiego uzyskał 78% punktów możliwych do zdobycia ‎‎(wynik procentowy), dowie się z zaświadczenia, że wynik taki sam lub niższy uzyskało ‎‎73% wszystkich zdających (wynik centylowy), co oznacza, że wynik wyższy uzyskało ‎‎27% zdających. Wynik centylowy umożliwia porównanie swojego wyniku z wynikami ‎uczniów w całym kraju.‎

Wyniki egzaminacyjne są ostateczne i nie mogą być podważone na drodze sądowej.‎

Informacje dodatkowe

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY W JĘZYKU MNIEJSZOŚCI NARODOWEJ, MNIEJSZOŚCI ETNICZNEJ ‎I JĘZYKU REGIONALNYM

Uczniowie szkół lub oddziałów, w których zajęcia są prowadzone w języku mniejszości ‎narodowej, języku mniejszości etnicznej lub języku regionalnym, rozwiązują zadania ‎z matematyki w języku polskim albo w języku danej mniejszości narodowej, mniejszości ‎etnicznej lub w języku regionalnym. Stosowną deklarację rodzice (prawni opiekunowie) ‎ucznia składają do 30 września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin.‎

EGZAMIN ÓSMOKLASISTY Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

Rodzice (prawni opiekunowie) ucznia nie później niż do 30 września roku szkolnego, ‎w którym jest przeprowadzany egzamin, składają dyrektorowi szkoły pisemną deklarację ‎o przystąpieniu do egzaminu z jednego z języków obcych nowożytnych, ‎którego uczeń uczył się w szkole jako przedmiotu obowiązkowego. Osoby ‎pełnoletnie składają taką deklarację samodzielnie.‎

UPRAWNIENIA LAUREATÓW I FINALISTÓW KONKURSÓW

Uczeń, który jest laureatem lub finalistą olimpiady przedmiotowej lub laureatem konkursu ‎przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, organizowanych ‎z zakresu jednego z przedmiotów objętych egzaminem ósmoklasisty jest zwolniony ‎z egzaminu z danego przedmiotu. Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ‎z przedmiotu najwyższego wyniku.‎

UPRAWNIENIA UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI

Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym uczniowie niepełnosprawni, ‎niedostosowani społecznie oraz zagrożeni niedostosowaniem społecznym, oraz uczniowie, o których mowa w art. 165 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe(cudzoziemcy) przystępują do ‎egzaminu ósmoklasisty w warunkach i/lub formach dostosowanych do ich potrzeb. Szczegółowe ‎informacje dotyczące dostosowań są ogłaszane w komunikacie o dostosowaniach.

 

Przydatne informacje i pliki:

Podstawa programowa

Informatory CKE

Przykładowe arkusze

Strona Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij