SP 15

Aktywna tablica

„Aktywna tablica”

Ministerstwo Edukacji Narodowej przystąpiło do realizacji Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024 – „Aktywna tablica”.

 

Jest to Program rządowy rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych. Program opiera się na założeniu, że jednym z zasadniczych zadań współczesnej szkoły jest rozwijanie kompetencji uczniów przygotowujących ich do życia w społeczeństwie informacyjnym oraz na założeniu, że rozwój kompetencji uczniów w tym zakresie powinien dokonywać się w nowocześnie wyposażonej szkole.

 

1. Cel Programu ,,Aktywna tablica”

 • Umożliwienie wykorzystania w procesie dydaktycznym nowoczesnych pomocy dydaktycznych, wybranych przez szkoły zgodnie z ich zdefiniowanymi potrzebami, podniesienie kompetencji uczniów i nauczycieli przez zmianę sposobu myślenia o możliwościach wykorzystania nowych technologii.
 • Upowszechnianie interaktywnych metod pracy na zajęciach edukacyjnych z różnych przedmiotów, a tym samym wspomaganie procesu kształcenia uczniów w szkołach.
 • Podnoszenie kompetencji oraz poszerzanie wiedzy o możliwościach urządzeń cyfrowych, co w konsekwencji będzie miało wpływ na rozwój poznawczy i społeczny uczniów, a także ich nauczycieli.
 • Celem dodatkowym Programu jest umożliwienie uczniom rozwijania ich zainteresowań i uzdolnień w ramach zajęć pozalekcyjnych.

 

2. Szczegółowe cele Programu ,,Aktywna tablica”:

 

 • Rozwijanie kompetencji cyfrowych uczniów i nauczycieli, w szczególności w zakresie posługiwania się TIK w procesie kształcenia lub uczenia się;
 • Kształtowanie kompetencji społecznych i twórczych uczniów, w tym umiejętności pracy zespołowej;
 • Rozwój postaw kreatywności, przedsiębiorczości uczniów i nauczycieli;
 • Wspieranie innowacyjnych metod pracy;
 • Wykorzystanie w praktyce szkolnej zastosowań w różnych konfiguracjach pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem TIK.

 

W Programie „Aktywna tablica” udział bierze również nasza szkoła, która doposażona została w sprzęt umożliwiający uczniom, a także nauczycielom rozwijanie kompetencji niezbędnych w społeczeństwie informacyjnym.  

 

W ramach programu nauczyciele biorą udział w konferencjach i szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu. Przygotowują lekcje otwarte z wykorzystaniem TIK i mają okazję do dzielenia się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami w międzyszkolnej sieci współpracy. W szkole został wyznaczony e-koordynator, który pokieruje działaniami w zakresie stosowania TIK w edukacji.

 

Działania podejmowane w ramach udziału w programie rządowym „Aktywna Tablica”:

 

 1. Powołanie szkolnego e-koordynatora oraz powołanie nauczycielskich zespołów samokształceniowych, które wspierają Dyrektora szkoły i nauczycieli w zorganizowaniu pracy szkoły z wykorzystaniem TIK.
 2. Udział nauczycieli  w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu.
 3. Organizowanie spotkań nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu w ramach sieci.
 4. Organizowanie lekcji otwartych z udziałem TIK w nauczaniu.
 5. Dzielenie się przyjętymi  rozwiązaniami i doświadczeniami z innymi nauczycielami.
 6. Wykorzystywaniu w szerokim zakresie TIK na zajęciach edukacyjnych.
 7. Sporządzanie, na potrzeby organu prowadzącego, okresowych sprawozdań z realizacji działań podjętych w ramach udziału w programie „Aktywna Tablica” obejmujących działania wymienione w pkt 1-7 oraz ocenę wpływu stosowania TIK w szkole na zaangażowanie nauczycieli w proces nauczania a uczniów w proces uczenia się oraz charakterystykę barier i problemów w realizacji Programu.
 8. Wypełnianie ankiet oraz udział w badaniach prowadzonych przez organizatora Programu.

 

Koordynatorem projektu w naszej szkole jest pani Ewa Kukien.

W skład grupy projektowej wchodzą:
Monika Jakubska

Magdalena Gawron

Monika Pisarek-Ziarkowska

Damian Bałdys

Justyna Nowak

Hanna Zyg

 
Więcej informacji na temat programu Aktywna Tablica znajduje się  w rozporządzeniu.
 
 

Wykorzystując technologię TIK ramach projektu „Aktywna tablica”, Pani Ewa Kukien wdrożyła projekt pt. „Matematyczne modelowanie rzeczywistości” i podzieliła się przyjętymi rozwiązaniami i doświadczeniami oraz zaprezentowała wyniki projektu. Poniżej prezentacja:

 

Matematyczne modelowanie rzeczywistości

Skip to content