SP 15

O szkole

O naszej szkole

Szkoła Podstawowa nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach znajduje się os. Sikorskiego. Jest to szkoła przyjazna dla uczniów i rodziców, bezpieczna – wolna od przemocy, świadoma zagrożeń i aktywnie im przeciwdziałająca, promująca zdrowie poprzez sport, dbająca o wszechstronny rozwój intelektualny dzieci, rozwijająca zainteresowania, umiejętności i zdolności uczniów.

Szkoła posiada bogatą bazę dydaktyczną, oferuje szeroką gamę zajęć dodatkowych rozwijających pasje i zainteresowania dzieci. Uczniowie mają możliwość uczenia się od klasy pierwszej języka angielskiego.

Żory – miasto nie tylko o bogatych tradycjach historycznych, posiadające bogate dziedzictwo kulturowe, dorobek wielu żyjących tu pokoleń, ale i bezcenny kapitał możliwości rozwoju.

Szkoła w liczbach:

Dyrektor szkoły: mgr Jolanta Malczewska

Wicedyrektor: mgr Katarzyna Foltys

Wicedyrektor: mgr Joanna Lewandowska

Sekretarz szkoły: mgr Katarzyna Jasica

 

Specjalista ds. kadr: mgr Anna Matysiak

Kierownik gospodarczy:  mgr Ewa Kałus

Główny księgowy: mgr Agnieszka Stanisz

Przewodnicząca Rady Rodziców: p. Izabela Mokrzyńska

Organ prowadzący szkołę: Gmina Miejska Żory

Charakter szkoły: publiczna

Typ szkoły: podstawowa

Liczba oddziałów: 29

Liczba nauczycieli: 66

Liczba uczniów: 612

Czym dysponujemy:

– 21 sal lekcyjnych

– Sale gimnastyczne

– Boisko

– Biblioteka i Czytelnia /Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej/

– Pracownia komputerowa

– Stałe łącze z Internetem

Czego i jak uczymy? Na co kładziemy nacisk?

Szkoła kładzie nacisk na wysokie kompetencje i rozwój zawodowy nauczycieli. Efektem wysokiej jakości pracy nauczycieli jest rozwój nowatorstwa pedagogicznego oraz różnorodność metod pracy z dziećmi. W edukacji kładziemy nacisk na: jakość nauczania, wspieranie uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi, zapobieganie niedostosowaniu społecznemu i patologiom, promowanie technologii informacyjnej, otwarte relacje między członkami społeczności szkolnej, współpracę ze środowiskiem.

Co nas wyróżnia?

Szkoła położona jest na terenie jednego z najtrudniejszych osiedli żorskich stąd ogromny nacisk na działania profilaktyczne. Jednym z elementów tego programu jest oferta różnorodnych zajęć pozalekcyjnych organizowanych dla uczniów kl. I-VI zgodnie z oczekiwaniami dzieci i rodziców. Świetnie funkcjonuje sport, który stał się najskuteczniejszą formą działań profilaktycznych. Na podkreślenie zasługuje fakt, że w działalność sportową zaangażowani są również rodzice.

Kadra Pedagogiczna posiada wysokie umiejętności organizatorskie stąd wielość przeprowadzonych konkursów i imprez dla szkoły i środowiska. Do wyżej wymienionych działań pozyskuje się sponsorów. Wizytówką naszej szkoły jest również baza szkoły, zaplecze sportowe oraz świetlice jako drugi dom dziecka. Wyróżnia nas estetyka i klimat szkoły.

Dla szczególnie zdolnych

Dla uczniów zdolnych stosuje się różne formy i metody pracy. Na zajęciach edukacyjnych wprowadza się: indywidualizację pracy, metody aktywizujące i projektów. Uczniowie rozwijają swoje zainteresowania poprzez uczestnictwo w kołach przedmiotowych, artystycznych, sportowych. Organizuje się szkolne konkursy. Uczniowie biorą udział w konkursach miejskich, rejonowych, ogólnopolskich, międzynarodowych. Dzieci tworzą własne stronki internetowe, publikują swoje teksty w gazetce szkolnej, regionalnej.

Oferta dla uczniów z trudnościami

Szkoła ma wypracowany system wspierania uczniów z dodatkowymi potrzebami edukacyjnymi. Rozpoznaje i analizuje przyczyny, trudności poprzez analizę wyników nauczania, obserwację, analizę opinii Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej. Organizuje się dla kl. I-III zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, zajęcia wyrównawcze i indywidualną pracę z uczniem. W klasach IV-VI – zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze z matematyki, j. polskiego, j. angielskiego. Prowadzone są działania przez pedagoga wspierające uczniów w przezwyciężaniu niepowodzeń. Dodatkowo pedagog szkolny prowadzi w naszej szkole zajęcia logopedyczne.

Losy absolwentów

Szkoła ma wysoki poziom nauczania. Absolwenci kontynuują naukę w gimnazjach, liceach, na uczelniach wyższych. Byli uczniowie, dziś studenci, odbywają u nas praktyki studenckie. Według opinii nauczycieli, dyrektorów szkół, nasi wychowankowie są otwarci, pomysłowi oraz angażują się w działalność artystyczną i samorządową szkół.

Skip to content