Regulamin Festynu Rodzinnego Piętnastki

REGULAMIN FESTYNU RODZINNEGO PIĘTNASTKI

POSTANOWIENIA OGÓLNE:

 1. Wprowadza się ,,Regulamin imprezy niemasowej”, zwany dalej regulaminem,

 2. Regulamin obowiązuje na terenie imprezy niemasowej o nazwie Festyn Rodzinny Piętnastki odbywającej się w dniu 25.05.2024r. w godzinach 9:00-13:00 na terenie Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi zwanej dalej „imprezą”,

 3. Organizatorem imprezy jest Rada Rodziców Szkoły Podstawowej nr 15 z Oddziałami Sportowymi w Żorach

 4. Celem regulaminu jest zapewnienie bezpieczeństwa imprezy poprzez określenie zasad zachowania się osób obecnych na imprezie, a także określenie zasad korzystania z urządzeń, znajdujących się na terenie imprezy,

 5. Regulamin kierowany jest do wszystkich osób, zwanych dalej uczestnikami imprezy, które w czasie trwania imprezy będą przebywali na jej terenie. Każda osoba przebywająca na jej terenie obowiązana jest stosować się do postanowień niniejszego regulaminu.

 6. Regulamin udostępniony jest przed wejściem na teren imprezy oraz na stronie internetowej organizatora.

WSTĘP NA IMPREZĘ:

 1. Wejście na teren imprezy oznacza akceptacje postanowień regulaminu imprezy oraz przepisów powszechnie obowiązującego prawa i jest jednocześnie zgodą na rejestrację wizerunku i dźwięku oraz publikację zdjęć z wydarzenia,

 2. Wejście na teren imprezy jest bezpłatne,

 3. Na teren imprezy może wejść oraz przebywać każda osoba, która:

 1. nie jest pod wpływem alkoholu,

 2. nie jest pod działaniem środków odurzających, psychotropowych itp.,

 3. nie narusza przepisów prawa oraz postanowień regulaminu obiektu lub imprezy,

 4. nie zachowują się agresywnie, prowokacyjnie itd.

 1. Osoby małoletnie mogą uczestniczyć w imprezie wyłącznie pod opieką osób pełnoletnich i na ich odpowiedzialność.

ZASADY ORGANIZACYJNE I PORZĄDKOWE:

 1. Uczestnik imprezy obowiązany jest zachowywać się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu innych osób obecnych na tej imprezie oraz przestrzegać postanowień regulaminu
 2. Uczestnik imprezy obowiązany jest stosować się do zarządzeń i poleceń organizatora imprezy,
 3. Uczestnik imprezy obowiązany jest do kulturalnego zachowania,
 4. Uczestnik imprezy jest obowiązany do szanowania mienia innych uczestników, sprzętu, wszelkich innych urządzeń i instalacji technicznych oraz mienia, stanowiącego własność organizatora,
 5. Uczestnicy imprezy obowiązani są do przebywania wyłącznie w miejscach przeznaczonych dla tych osób.
 6. Uczestnicy imprezy mogą być narażone na ciągłe przebywanie w strefie dźwięków, mogących spowodować uszkodzenie słuchu,

 7. Uczestnik imprezy ponosi odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku jego nieprawidłowego zachowania, w przypadku osób niepełnoletnich – jego dorosły opiekun.

ZABRANIA SIĘ UCZESTNIKOM IMPREZY:

 1. Zabrania się wnoszenia i posiadania na terenie imprezy przedmiotów niebezpiecznych m.in: broni, materiałów wybuchowych i pożarowo niebezpiecznych, wskaźników laserowych, dronów, urządzeń do wytwarzania hałasu o natężeniu powyżej 70dB, wyrobów pirotechnicznych m.in. fajerwerków,

 2. Zabrania się wnoszenia i posiadania napojów alkoholowych oraz środków odurzających, psychotropowych lub innych działających podobnie,

 3. Zabrania się rozniecania ognia, zapalania fajerwerków, kul świecących itp. oraz palenia tytoniu poza miejscami do tego wyznaczonymi,

 4. Zabrania się używania obraźliwego słownictwa, w tym głoszenia haseł o treściach rasistowskich, wulgarnych oraz nawoływań do waśni, w tym na tle narodowościowym, religijnym, społecznym itd.,

 5. Zabrania się załatwiania potrzeb fizjologicznych poza toaletami,

 6. Zabrania się zaśmiecania terenu imprezy niemasowej oraz niszczenia infrastruktury imprezy; trawników, krzewów, drzew

 7. Zabrania się niszczenia oznaczeń i tablic informacyjnych, nośników reklamowych, urządzeń i sprzętu znajdującego się na terenie imprezy,

 8. Zabrania się rzucania przedmiotami, mogącymi stanowić zagrożenie dla życia, zdrowia lub bezpieczeństwa osobom przebywającym na terenie imprezy,

 9. Zabrania się wnoszenia i posiadania flag, transparentów, malunków, napisów na odzieży lub na ciele, które zawierają treści nawołujące do nienawiści.

 10. Zabrania się wchodzenia na obszary, które nie są dostępne dla osób nieupoważnionych,

PRAWA UCZESTNIKA IMPREZY:

 1. Uczestnik ma prawo przebywać na terenie imprezy w czasie jej trwania,

 2. Uczestnik ma prawo do informacji o umiejscowieniu punktów gastronomicznych, medycznych oraz sanitarnych,

 3. Uczestnik ma prawo do informacji o udogodnieniach oraz wymogach bezpieczeństwa, które określone zostały przez organizatora,

 4. Uczestnik ma prawo korzystania z pomocy medycznej,

 5. Uczestnik ma prawo do korzystania z urządzeń, które udostępnione zostały do ogólnego użytku,

ORGANIZATOR:

 1. Organizator imprezy zobowiązany jest do zapewnienia porządku i bezpieczeństwa imprezy,

 2. Organizator imprezy ma obowiązek usunięcia z terenu imprezy (także przekazanie służbom porządkowym – głównie policji) każdą osobę, która nie stosuje się do powyższego regulaminu lub osobę, której zachowanie może być przyczyną zagrożeń. Osobom takim nie przysługuje prawo żądania zwrotu żadnych kosztów,

 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za skutki działania siły wyższej. Za siłę wyższą uznaje się zdarzenie będące poza kontrolą organizatora, które powoduje, że wykonanie zobowiązań jest niemożliwie lub że może być uznane za niemożliwe ze względu na występujące okoliczności. Siłę wyższą stanowią w szczególności: warunki atmosferyczne, awarie lub zakłócenia pracy urządzeń dostarczających energię elektryczną.

UTRWALENIE PRZEBIEGU IMPREZY:

 1. Organizator utrwala przebieg imprezy niemasowej za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk.

 2. Materiały dźwiękowe, zdjęcia oraz nagrania umieszczane będą na portalu społecznościowym m.in. Facebook oraz na stronie internetowej organizatora, a także w mediach lokalnych.

 3. Materiały dźwiękowe, zdjęcia, nagrania przetwarzane będą w celach promocyjnych i kulturalnych.

 4. Wizerunek uczestników imprezy rozpowszechniany będzie na zasadach opisanych w art. 81 ust. 2 Prawa Autorskiego.

 5. Wchodząc na teren imprezy, osoby wyrażają zgodę na przetwarzanie swojego wizerunku w rozumieniu przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), w celach promocyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE:

 1. Osoby wchodzące na teren imprezy automatycznie akceptują regulamin imprezy.

 2. Osoby, które nie będą przestrzegały regulaminu poniosą konsekwencje przewidziane przepisami prawa.

Skip to content