Autor: Katarzyna Smoleńska 8 września 2020

 

PEDAGOG

 

mgr Agnieszka Adamczyk

poniedziałek: 8.00 – 12.00

wtorek: 8.00 – 11.15

środa: 11.15 – 16.15

czwartek: 9.00 – 15.00

piątek: 8.00 – 11.45

 

mgr Agnieszka Fajkier

poniedziałek: 11.05 – 15.05

środa: 8.00 – 13.00

 

 

PSYCHOLOG

 

mgr Justyna Gębczyńska

poniedziałek: 13.15 – 15.15

wtorek: 8.00– 14.15

środa: 8.00 – 13.30

czwartek: 8.00 – 9.45

piątek: 8.00 – 14.30

 


 

Pomoc psychologiczno – pedagogiczna  organizowana przez pedagoga i psychologa szkolnego skierowana jest do całej społeczności szkolnej: uczniów, ich rodziców, nauczycieli, a reguluje ją Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie zasad udzielania i organizacji pomocy psychologiczno – pedagogicznej w publicznych przedszkolach, szkołach i placówkach (Dz. U. z 2017 r. poz.1591);

W szkole pomoc psychologiczno – pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz przez zintegrowane działania nauczycieli i specjalistów. Polega ona na:

1) rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia;

2) rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych ucznia i czynników środowiskowych wpływających na jego funkcjonowanie w szkole;

3) wspieraniu potencjału rozwojowego ucznia i stwarzaniu warunków do jego aktywnego i pełnego uczestnictwa w życiu szkoły;

4) rozpoznawaniu przyczyn trudności w nauce, niepowodzeń szkolnych;

5) diagnozowaniu środowiska ucznia;

6) podejmowaniu działań profilaktycznych, wychowawczych wynikających z programu wychowawczo – profilaktycznego szkoły;

7) prowadzeniu edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów;

8) wspieraniu ucznia zdolnego;

9) organizowaniu różnych form pomocy psychologiczno – pedagogicznej typu: zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze, zajęcia korekcyjno – kompensacyjne, zajęcia logopedyczne, zajęcia rewalidacyjne, porady dla uczniów i rodziców, konsultacje oraz warsztaty dla rodziców i nauczycieli organizowane w celu doskonalenia umiejętności z zakresu komunikacji społecznej oraz umiejętności wychowawczych;

10) wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne ucznia;

11) udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowaniu wymagań edukacyjnych, wynikających z realizowanych przez nich programów nauczania, do indywidualnych potrzeb ucznia;

12) wspieraniu rodziców i nauczycieli w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;

13) podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

14) udzielaniu pomocy uczennicom w ciąży przez możliwość kontynuowania nauki w szkole.

 

 

ZADANIA PEDAGOGA i PSYCHOLOGA

 

Do zadań pedagoga i psychologa należy w szczególności:

1) prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów, w tym diagnozowanie, indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;

2) diagnozowanie sytuacji wychowawczych w szkole lub w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo ucznia w życiu szkoły;

3) udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;

4) podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;

5) minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku szkolnym i pozaszkolnym uczniów;

6) inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;

7) pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów;

8) wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły, oraz udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

 

opracowała – p. Agnieszka Adamczyk

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij