Autor: Monika Jakubska 6 września 2018

Żory, 05.09.2018 r.

DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 15 W ŻORACH
OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY – REFERENTA DO SPRAW KADR 

W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 15 W ŻORACH

 

1. Warunki formalne, sprawdzane we wstępnej kwalifikacji:
a) posiadanie obywatelstwa polskiego,
b) posiadanie wykształcenia co najmniej średniego
c)  posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
d)  niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe

 

2. Dodatkowym atutem będzie:
a) posiadanie co najmniej rocznego stażu pracy w jednostkach samorządu terytorialnego.

 

3. Do zgłoszenia dołącza się w oryginale lub kserokopii dokumenty potwierdzające kwalifikacje kandydata wymienione w pkt. 1 niniejszego ogłoszenia, stosowne pisemne oświadczenia dostępne poniżej oraz:
a) list motywacyjny,
b) curriculum vitae,
c) kopie posiadanych świadectw pracy,
d) kopię dokumentu potwierdzającego niepełnosprawność w przypadku kandydata, który zamierza skorzystać z uprawnienia, o którym mowa w art. 13a ust.2 ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych,
e) oryginał kwestionariusza osobowego (dostępny w sekretariacie szkoły lub na stronie internetowej – http://sp15.zory.bip.net.pl/
W toku postępowania kwalifikacyjnego kandydat może przedstawić dodatkowe dokumenty.

 

4. Przedmiotem rozmowy kwalifikacyjnej, na podstawie której dokonywana jest ocena kandydatów, będą obowiązywały następujące zagadnienia:
a) znajomość przepisów ustawy – Prawo oświatowe, Karta Nauczyciela, Kodeks Pracy, Prawo zamówień publicznych
b) znajomość przepisów Ustawy o ochronie danych osobowych
c) znajomość obsługi komputera w zakresie aplikacji biurowych; pakiet MS Office (Word, Excel), poczty elektronicznej, internetu i systemów informatycznych
d) dodatkowo sprawdzane będą: umiejętność interpretacji i stosowania przepisów, komunikatywność, w tym łatwość przekazywania informacji, umiejętność nawiązywania kontaktu z klientem zewnętrznym, odporność na stres przy kontaktach z wrażliwym klientem, umiejętność pracy w zespole, inicjatywa i umiejętność samodzielnego rozwiązywania problemów, odpowiedzialność, systematyczność, zaangażowanie, kultura osobista.

 

5. Warunki pracy na danym stanowisku:
a) pełny wymiar czasu pracy,
b) praca na podstawie umowy o pracę,
c) miejsce pracy – Szkoła Podstawowa nr 15 w Żorach, ul. Bankowa 1 44-240 Żory,
d) praca w budynku,
e) praca przy komputerze,
f) bezpieczne warunki pracy.

 

6. Zakres zadań wykonywanych na ww. stanowisku pracy:
a) prowadzenie spraw kadrowych
b) prowadzenie dokumentacji związanej z awansem zawodowym nauczycieli
c) analiza rachunków zgodnie z obowiązującymi przepisami m.in. prawo zamówień publicznych
d) obsługa poczty tradycyjnej i elektronicznej
e) redagowanie pism,
f) bieżąca analiza aktów prawnych,
g) sporządzanie sprawozdawczości
h) archiwizacja prowadzonych spraw
i) bieżąca obsługa sekretariatu
j) wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora szkoły.

 

7. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać osobiście w sekretariacie szkoły – Żory ul. Bankowa 1 lub pocztą na adres: Szkoła Podstawowa nr 15, ul. Bankowa 1 44-240 Żory z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko referenta ds. kadr” w terminie do 19.09.2018r. do godz. 15.00 (decyduje data wpływu do sekretariatu).

 

8. Zgłoszenia niespełniające powyższych wymogów oraz złożone po upływie wyznaczonego terminu ich przyjmowania, nie będą rozpatrywane, a kandydaci nie wezmą udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym.

 

9. Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wyniósł 0,01 %.

 

pdf. – Oświadczenia

 

pdf. – KWESTIONARIUSZ OSOBOWY DLA KANDYDATA

Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.
Widok z lotu ptaka na Szkołę Podstawową nr 15 w Żorach.

Archiwum

Przyjaciele Szkoły.
 • Żorskie Centrum Regionalne
 • Muzeum Miejskie w Żorach
 • PPP w Żorach
 • MOK w Żorach
 • Print Media
 • Centrum Języków Obcych
 • WTZ w Żorach
 • MBP w Żorach
 • RADIO PIEKARY
 • Cała Polska Czyta Dzieciom
 • AGH w Krakowie
 • Piekarnia "Rehlis"
 • Agata Optyk
 • Castorama
 • Mydlarnia u Franciszka
 • "Right Now"
 • Piekarnia "Emilia Kristof"
Skip to content

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej. Więcej informacji

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług (logowanie, zarządzanie utworzonym kontem). W każdej chwili możesz zablokować lub ograniczyć umieszczanie plików cookies (ciasteczek) w Twoim urządzeniu zmieniając ustawienia przeglądarki internetowej.

 

25 maja 2018 roku zacznie obowiązywać Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (określane jako "RODO", "ORODO", "GDPR" lub "Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych"). Strona ta nie zbiera żadnych indywidualnych danych, nie profiluje treści.

Zamknij